•    
 •    
 • Socialinė tarnyba: (+370 349) 50 215

Pranešėjų apsauga

Pranešk apie pažeidimą vidiniu pranešimu kanalu!

 Pranešimus gali palikti esami ir buvę Jonavos nakvynės namų darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Jonavos nakvynės namų administracija.

Pranešimą apie pažeidimus Jonavos nakvynės namuose gali pateikti dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėto veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • turto įgijimo neteisėtu būdu;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo;
 • šiurkščių privalomų profesinės etikos normų pažeidimų;
 • tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimų;
 • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Jonavos nakvynės namais.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Jonavos nakvynės namuose teikimo tvarkos apraše.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą  Nakvynės namuose, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. tiesiogiai atvykęs į Nakvynės namus adresu: Girelės 1B, Jonava, pas Jonavos nakvynės namų kompetentingą subjektą – raštvedę Valeriją Greičiūtę;
 2. atsiųsdamas pranešimą paštu adresu: Girelės 1 B, Jonava. Siunčiant pranešimą paštu po Nakvynės namų pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.
 3. Pasinaudodamas anoniminių pranešimų dėžute, esančia nakvynės namuose.

Kompetentingas subjektas – Valerija Greičiūtė (tel. +370 349 50215) paskirta administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakinga už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

Prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą (esančia apačioje) ir siųsti el. paštu pranesk@jonavosnn.lt

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti  laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas  teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešime turi būti nurodomos konkrečios faktinės pažeidimo aplinkybės, asmuo, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informacija, ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jeigu pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pareiškimą teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji (korespondencijos gavimo) vieta ar elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys ryšiui palaikyti, jei įmanoma, prie pranešimo pridedami rašytiniai ar kitokie turimi duomenys apie pažeidimą.

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, nuo informacijos pateikimo momento, nepriklausomai nuo jo pripažinimo (nepripažinimo) pranešėju,  taikomos Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos apsaugos priemonės – asmens konfidencialumo užtikrinimas ir draudimas daryti neigiamą poveikį.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, teisinės gynybos priemonės, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio, nustatytos Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 3 ir 5 dalyse.

Apie vidiniu kanalu teiktos informacijos gavimą ją pateikęs asmuo informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo.

Išnagrinėjus asmens pateiktą informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, apie pažeidimą pateikusiam asmeniui pranešama informacija apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą  arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti.

Jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoja šį asmenį.

Baigus pateiktos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimą, informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pranešama apie priimtus su tuo susijusius sprendimus.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus pateikimui.

 

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

2021, 2022 ir 2023  metais vidiniu Jonavos nakvynės namų  pranešimų kanalu informacijos apie pažeidimus nebuvo pateikta.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI